SmartCapi eesmärk on panustada jätkusuutliku tuleviku kujundamisse ning avaldada teadlikku positiivset mõju meie ühiskonna erinevatele aspektidele.

Meie väärtused on integreeritud äristrateegiasse, juhtimis- ja investeerimisprotsessidesse ja rakendame neid igapäevastes tegevustes ning suhtluses sihtrühmade ja partneritega. Meie põhiväärtused on järgmised:

Ärieetika

 • Seame esikohale eetilised ja ausad äritavad.
 • Oleme läbipaistev, usaldusväärne ja avatud partner sihtrühmadele, investoritele, investeeringuid saanud ettevõtetele, äripartneritele ja laiemale avalikkusele üldiselt.
 • Tegutseme heas usus.
 • Meile on oluline hea maine ja avalik kuvand.
 • Eelistame sotsiaalselt vastutustundlikke partnereid, investeeringuid ja ärivõimalusi.

Keskkonnasõbralik tegutsemine

 • Tegutseme süsteemselt ja järjepidevalt keskkonna suhtes vastutustundlikult.
 • Kasutame loodusressursse säästvalt.
 • Soodustame jäätmetekke vähendamist.

Sotsiaalne vastutustunne

 • Meie jaoks on oluline võrdsus, mitmekülgsus ja kaasatus kõikidel ühiskonnaelu tasanditel.
 • Peame oluliseks nii oma töötajate, kogukonna kui ka ühiskonna kui terviku heaolu.
 • Meie eesmärk on tagada oma töötajatele toetav, turvaline, õiglane ja austav töökeskkond.

Hea ühingujuhtimine

 • Kasutame parimaid ettevõtte juhtimis-, avalikustamis- ja aruandlusstandardeid. 
 • Väärtustame läbipaistvat omandi- ja juhtimisstruktuuri.
 • Rakendame kõrgeimaid standardeid nii sise-eeskirjade kui regulatiivsete nõuete täitmisel.
 • Pettuste, korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes kehtib nulltolerants. 
 • Tagame meile avaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse. 

SmartCap eeldab ka oma koostööpartneritelt, et väärkäitumiste ennetamiseks ja tuvastamiseks on loodud asjakohased anonüümsed teavitamiskanalid, kui see on vajalik ja proportsionaalne, võttes arvesse koostööpartneri organisatsiooni suurust ja tegevuse laadi.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) liikmena järgime valdkonna esindusorganisatsiooni standardeid avatuse ja läbipaistvuse vallas. SmartCap kuulub ka maailma suurima erakapitali katusorganisatsiooni Invest Europe võrgustikku, mis koondab Euroopa era- ja riskikapitali ning infrastruktuuri investeerimisettevõtteid ja nende investoreid.