Rohefondi esimesed investeeringud avaldatakse suvekuudel

Esimese kvartali lõpuga on SmartCap välja valinud kaks kõige tugevamat erafondivalitseja kandidaati rohetehnoloogia investeerimisfondide valitsemiseks ning eelduslikult jõutakse investeerimislepingute sõlmimiseni pärast täiendavat kontrolli ehk due diligence protsessi ja investeerimistingimuste läbirääkimisi selle aasta teises pooles.

Samaaaegselt toimub Rohefondi otseinvesteeringute taotluste analüüs. Esialgsed investeerimisotsused on langetatud ja käivad investeerimistingimuste läbirääkimised.

Kahe erafondivalitseja leidmiseks kahele loodavale rohetehnoloogia fondile kuulutati eelmisel aastal välja konkurss, kuhu laekus selle aasta alguseks kokku kuus sooviavaldust. SmartCap on esimeses kvartalis analüüsinud investeerimisvõimalusi esitatud rohetehnoloogia fondide avalduste põhjal ning hinnanud nende vastavust konkursitingimustele, mh meeskonna taust ja kogemused, investeerimisstrateegia- ja tingimused. Välja on valitud kaks suurima potentsiaaliga ning kvalifitseerunud pakkujat, mõlema osas jätkub veel detailne tausta- ja kvaliteedikontroll.

Eesmärk on sõlmida investeerimislepingud eelolevaks sügiseks. Mõlemasse fondi teeb SmartCap 20 miljoni euro suuruse ankurinvesteeringu, et toetada kõrge kasvupotentsiaaliga varase faasi Eesti rohetehnoloogiaettevõtteid.

Ka otseinvesteeringud on endiselt atraktiivsed

Edukaks tunnistatavad erafondivalitsejad jätkavad rohetehnoloogia fondidesse raha kaasamist erainvestoritelt.Rohetehnoloogia fondid saavad alustada investeerimistegevust, kui minimaalselt vajalik erainvestorite panus on olemas, mis omakorda sõltub nii erafondivalitsejate võimest raha kaasata kui ka üldisest turuolukorrast. Vaatamata kapitali hinna kallinemisele ja investorite konservatiivsele vaatele viimase aasta jooksul võiksid rohepöördesse panustavad tehnoloogiad ja investeeringud olla endiselt atraktiivsed.

Paralleelselt rohetehnoloogia investeerimisfondide valikuprotsessiga investeerib SmartCap ka otse rohetehnoloogia iduettevõtetesse läbi SmartCapi Rohefondi. Huvi otseinvesteeringute vastu on olnud suur ning tänaseks on esimesed ettevõtted saanud teate ka esmasest rahastusotsusest. SmartCapi investeerimismeeskond analüüsib rahastustaotlusi, viib läbi ettevõtete due diligence protsessi ja räägib läbi investeerimise tingimuste üle. Ühtlasi jätkub töö nii uute idufirmadega kui ka olemasolevate investeerimisavalduste läbivaatamise ja täiendava analüüsiga. Esimestest SmartCapi Rohefondi otseinvesteeringutest antakse teada kohe, kui iduettevõtetel on minimaalselt vajalik erainvestorite panus olemas ning juhtinvestori ja SmartCapiga investeerimislepingud kooskõlastatud. Eelduslikult selguvad esimesed investeeringud eelolevatel suvekuudel. 

Otseinvesteeringuid kuni 20 miljonit

Eduka investeeringu saamise eelduseks on lisaks suutlikkusele kaasata raha erainvestoritelt ka selge fokusseeritus innovaatilistele ja/või teadus- ja tehnoloogiamahukatele rohetehnoloogiatele. Otseinvesteeringute eesmärk on investeerida neisse varase faasi Eesti iduettevõtetesse, kes arendavad läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid, mis aitavad kaasa kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele ja keskkonnaprobleemide lahendamisele. SmartCap on kuni 2024. aasta lõpuni eraldanud otseinvesteeringute tegemiseks SmartCap Rohefondist vahendeid kogumahus 20 miljonit eurot.

Sellel aastal on SmartCapi portfellis uue initsiatiivina ka osalemine NATO Innovatsioonifondi loomises. Riik investeerib läbi SmartCapi Riskikapitalifondi ligi 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid iduettevõtteid. Hetkel käib koostöös partneritega fondi tingimuste väljatöötamine ning koostöömudeli disainimine, mis saavad avalikuks selle aasta suvel. NATO innovatsioonifondi kogumaht saab olema 1 miljard eurot.

Lisainfo:
* Rohefondi otseinvesteeringute programmi kohta info on siin.
* Rohefondi investeerimisfondide valitsemise konkursi kohta leiab teabe siit.
* NATO innovatsioonifondi kohta leiab lisateavet siit.

SmartCapi Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.